การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 
เกี่ยวกับ ศ.ศ.ป.
...
เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และอนุรักษ์สืบสานคุณค่าศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล เพื่อให้ชุมชนกินดีอยู่ดี อย่างยั่งยืน
...
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546
โครงการ / กิจกรรม
หอนิทรรศการ
หอนิทรรศการโขน
          จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของวัฒนธรรมการแสดงโขนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย พม...
หอนิทรรศการ
หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ
   นิทรรศการ "หัตถกรรมที่ใกล้สูญหาย" กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นบางประเภทได้ค่อยๆสูญหายไปจากวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมตามกา...
หอนิทรรศการ
หอเกียรติยศ
"...การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภท นอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้ว ศิลปินจำต้องมีความจริงใจและควา...
หอนิทรรศการ
หอนวัตศิลป์
          จัดแสดงผลิตภัณฑ์เชิงนวัตศิลป์ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยการผสมผสานนวัตกรรมทางศิลปะ ควา...
หอนิทรรศการ
หอศิลปาชีพ
นิทรรศการ "คู่พระบารมี" นำเสนอพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช             ความผูกพันของสถาบันพระมหาก...
ภาพรวมการส่งออกปี 2561
58,590.12 *
( 30% )
* ล้านบาท
คลังข้อมูลหัตถศิลป์
Knowledge
ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์
SACICT SHOP
  • • SACICT Shop ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณพื้นที่ชั้น Concourse D ฝั่งตะวันตก

  • • ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ในพื้นที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ UNIT34