การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

เกี่ยวกับ ศ.ศ.ป.

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(1 พฤศจิกายน 2546) จึงถือกำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ศ.ศ.ป. และให้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)

เรียกโดยย่อว่า “SACICT" (อ่านพ้องเสียงกับคำว่า “ศักดิ์สิทธิ์” ในภาษาไทย)

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง ศ.ศ.ป. พ.ศ. 2546 มาตรา 7 กำหนดให้ศูนย์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

เหตุผลในการจัดตั้ง ศ.ศ.ป.
ในตอนท้ายของพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง ศ.ศ.ป. พ.ศ. 2546 ได้ให้เหตุผลในการจัดตั้ง ศ.ศ.ป.ไว้ดังนี้ “โดยที่ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือ ซึ่งมีคุณค่าและมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยโดยเฉพาะ สมควรที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จะประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดระบบการบริหารงานให้สามารถดำเนินการได้อย่างอิสระ คล่องตัว เอื้ออำนวยต่อการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสู่ความเป็นเลิศและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

 

รูปแบบการบริหาร
ศ.ศ.ป. เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีการบริหารงานในรูปแบบองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มีคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ควบคุมดูแลศูนย์ให้ดำเนินการกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ศ.ศ.ป. และมีผู้อำนวยการทำหน้าที่บริหารกิจการของศูนย์ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

 
วิสัยทัศน์

 

เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และอนุรักษ์สืบสานคุณค่าศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล เพื่อให้ชุมชนกินดีอยู่ดี อย่างยั่งยืน

 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ์
  • ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
  • ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงิน และการตลาด
  • ดำเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
ค่านิยมองค์กร
S Synergy เสริมพลังสร้างคุณค่า
A Accountability จิตสำนึกในความรับผิดชอบ
C Creativity  มีความคิดสร้างสรรค์
I Integrity ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
C Care ใส่ใจ ห่วงใย
T Teamwork ทีมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 

 

พันธกิจ

1. เพื่อให้ ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ดังกล่าว
2. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยได้รับการพัฒนา ศ.ศ.ป. ต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตศิลป์ไทย ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยยังคงรักษารากเหง้าความ       เป็นไทยไว้
3. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย ศ.ศ.ป. ต้องสนับสนุนและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถให้กับคนไทยที่ประกอบอาชีพด้านศิลปหัตถกรรมมี Value Chain ที่เข้มแข็ง ช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับ           คนไทยได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน
4. เพื่อส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ศ.ศ.ป. ต้องศึกษาวิจัยทางด้านการตลาดทั้ง ในและต่างประเทศ สร้างค่านิยมและความตระหนักในคุณค่า  ให้กับงานศิลปหัตถกรรมและร่วมมือกับเครือข่าย           หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับสินค้าของศูนย์ศิลปาชีพและคนไทยที่ประกอบอาชีพด้านศิลปหัตถกรรม
5. ศ.ศ.ป. มีโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และบุคลากร ที่มีศักยภาพ ทำให้ประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

 

 

เป้าหมาย

1. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย ภายในปี พ.ศ. 2563
2. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่สมาชิก ศ.ศ.ป. สามารถพัฒนาและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ไม่น้อยกว่า 20 ชิ้นงานต่อ 2 ปี
3. ศ.ศ.ป. มีโครงการร่วมกับพันธมิตรไม่น้อยกว่า 5 โครงการต่อปี ในการพัฒนาผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงเครือข่าย Value Chain ศิลปหัตถกรรม
4. มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสมาชิก ศ.ศ.ป. ที่มีช่องทางการตลาดและสามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
5. ศ.ศ.ป. มีโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และบุคลากร ที่มีศักยภาพ ทำให้ประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เป็นที่น่าพอใจของบุคลากร ศ.ศ.ป. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

คณะที่ปรึกษาพิเศษ
 

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ

(ดำรงตำแหน่งถึงเดือนมิถุนายน 2561)

 

 

นายศรีภูมิ ศุขเนตร

ที่ปรึกษาพิเศษ

 นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช

   ที่ปรึกษาพิเศษ

 นางอรนุช โอสถานนท์

   ที่ปรึกษาพิเศษ

 นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ

   ที่ปรึกษาพิเศษ

 นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

   ที่ปรึกษาพิเศษ

 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

   ที่ปรึกษาพิเศษ

คณะกรรมการ

 

นายคณิสสร นาวานุเคราะห์

ประธานกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ


(ดำรงตำแหน่งถึง เดือนตุลาคม 2561)

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์

กรรมการ

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

กรรมการ

นายเอกชัย วงศ์วรกุล

กรรมการ

นายสุมนต์ วัฒนะประเสริฐ

กรรมการ

นายมนู เสตะกลัมพ์

กรรมการ

นางอัมพวัน พิชาลัย

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

กรรมการและเลขานุการ

   
 
 
โครงสร้างอนุกรรมการ ศ.ศ.ป.

 

 

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ

 


คณะผู้บริหาร
 

นางอัมพวัน พิชาลัย

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

 

 

นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์

รองผู้อำนวยการ

และรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 นางเพ็ญศิริ ปันยารชุน

 ผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ

 

 

  สาวชุติกาญจน์ เปลี่ยนโชติ

ผู้จัดการสายงานพัฒนาการตลาด

 

 นายภาวี โพธิ์ยี่

ผู้จัดการสายงานส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์

 

 นางสาวอุดร บัวหลวง

ผู้จัดการสายงานบริหาร

และรักษาการผู้จัดการสายงานยุทธศาสตร์

 

 

 

 

โครงสร้าง ศ.ศ.ป.