การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

หอนวัตศิลป์

          จัดแสดงผลิตภัณฑ์เชิงนวัตศิลป์ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยการผสมผสานนวัตกรรมทางศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์กับทักษะฝีมือเชิงช่างชั้นสูงและภูมิปัญญาพื้นบ้าน รวมทั้งการใช้วัตถุดิบจากงานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิม และงานหัตถกรรมแบบพื้นบ้านมีการปรับปรุงผลงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและกระแสนิยม โดยผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงนี้ ศ.ศ.ป. ได์วางกรอบแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักออกแบบและชุมชนร่วมกับช่าง หรือครูช่างในชุมชนที่มีทักษะฝีมือโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ โดยมุ่งหวังให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย สร้างแรงดึงดูดใจต่อผู้บริโภค และเพิ่มมูลค้าให้กับผลิตภัณฑ์เป็นการยกระดับมาตรฐานรูปแบบงานศิลปหัตถกรรมไทยไปสู่สากล