การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

หอสุพรรณ-พัสตร์

หอสุพรรณ-พัสตร์ ประกอบด้วย ส่วนจัดแสดงที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

 

  • เครื่องทองไทย

          ส่วนจัดแสดงเครื่องทองไทย แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 หมวด คือ เครื่องอุปโภค เครื่องประดับไทยประเพณี เครื่องบูชา ทองคำเปลว และเครื่องประดับร่วมสมัย นอกจากนี้ ยังจัดแสดงงานทองสุโขทัย ทองเพชรบุรี งานถมทอง โดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เพื่ออนุรักษ์งานทองโบราณและช่างทองโบราณไว้ให้คงอยู่สืบไป

 

  • นิทรรศการ "เครื่องเงิน-เครื่องทองและเครื่องแต่งกาย ในสมัยอยุธยา"

          ความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาตลอดระยะเวลา 417 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 1893 จนถึงพ.ศ. 2310 มีราชวงศ์ที่ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาปกครองถึง 5 ราชวงศ์และมีพระมหากษัตริย์ถึง 34 พระองค์ อิทธิพลของศิลปะจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีความสัมพันธ์กันในด้านการค้า การทูตและศาสนา ต่างล้วนมีบทบาทต่อรูปแบบและพัฒนาการของเครื่องเงิน-เครื่องทอง และเครื่องแต่งกายของชาวอยุธยาเป็นอย่างมาก

          นิทรรศการนี้จัดขึ้นโดยอาศัยภาพจิตรกรรมประติมากรรมต่างๆ ทั้งที่พบในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง โดยนำมาเป็นต้นแบบในการกำหนดอายุและกำหนดรูปแบบของเครื่องเงิน-เครื่องทอง และเครื่องแต่งกายให้ใกล้เคียงกับข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้มากที่สุด ข้อสรุปที่ได้ในครั้งนี้จึงถือเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุด และมีประโยชน์สำหรับการศึกษารูปแบบของเครื่องเงิน-เครื่องทอง และเครื่องแต่งกาย ในสมัยอยุธยา ณ ปัจจุบัน