การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

หอเกียรติยศ

"...การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภท นอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้ว ศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วย จึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือ เพราะความจริงใจที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์มั่นคงนั้น เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้สามารถนำเอาคุณลักษณะพิเศษภายในตัว ออกมาแสดงให้ปรากฏได้โดยเด่นชัด"

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี, วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2515

    ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ น้อมนำพระราชดำรัสในด้านการอนุรักษ์ และสืบสานงานศิลปหัตถกรรมของไทย โดยจัดทำหอเกียรติยศ หรือ Hall of Fame ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ในการยกย่องเชิดชูเกียรติ จัดแสดงผลงาน และเผยแพร่ข้อมูลของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ที่จัดแสดงผ่านนิทรรศการบ้านครูฯ จาก 9 สาขาช่าง อาทิ บ้านช่างเครื่องหิน บ้านช่างเครื่องโลหะ บ้านช่างเครื่องหนัง บ้านช่างเครื่องจักสาน บ้านช่างเครื่องไม้ บ้านช่างเครื่องกระดาษ บ้านช่างเครื่องรัก บ้านช่างเครื่องดิน และบ้านช่างเครื่องทอ (ผ้า) ภายในบ้านต่างๆ จำลองการจัดแสดงให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้เห็นวิถีชีวิต การทำงาน รวมทั้งผลงานชิ้นสำคัญของครูฯ ในหลากหลายชิ้นงาน โดยได้นำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการจัดแสดงเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และการมีส่วนร่วมของ ผู้เข้าชมนิทรรศการ เพื่อให้ผู้เข้าชมร่วมกันตามหา "ขุมทรัพย์หัตถศิลป์" ที่ซ่อนอยู่ภายในนิทรรศการ

 

 สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sacict.or.th/halloffame