การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ

 

 นิทรรศการ "หัตถกรรมที่ใกล้สูญหาย"


กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นบางประเภทได้ค่อยๆสูญหายไปจากวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมตามกาลเวลาและความต้องการใช้งานที่ลดลงไป งานเครื่องมุก เครื่องไม้ และเครื่องจักสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์

และวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์แห่งภูมิปัญญาจากทักษะและวัสดุเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อดำรงชีวิต สร้างขึ้นโดยความนิยมหรือขนบประเพณีและวัฒนธรรมของพื้นที่ บ่งชี้ถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนรวมไปถึงรูปแบบของผลงานและขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่กำลังจะเลือนหายไป