การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

หอนิทรรศการโขน

          จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของวัฒนธรรมการแสดงโขนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย พม่า ลาวและกัมพูชา รวมทั้งจัดแสดงงานช่างหัตถศิลป์ด้านงานโขน อาทิ หัตถศิลป์หัวโขน การปักผ้าชุดโขน เครื่องถนิมพิมพาภรณ์ที่ใช้ในการแสดงโขน และส่วนนิทรรศการหมุนเวียน จัดแสดงการนำแรงบันดาลใจจากงานโขนมาปรับใช้ในการทำเครื่องประดับและเครื่องใช้ต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงในวิถีชีวิตปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสร้างค่านิยมการเรียนรู้งานหัตถศิลป์ให้เป็นวิถีชีวิตของคนไทย และสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับวิถีชีวิตประจำวัน (Today Life’s Crafts)